Stadgar

§1 – Namn

Föreningens namn är TOPP 100 och skall ha sitt säte i Linköping.

§2 – Ändåmål

Föreningen har till ändamål
–  att stödja idrotten i Linköpings kommun så att den uppnår eller bibehåller elitstatus
–  att stödet sker via ekonomiska punktinsatser eller på annat sätt.

§3 – Medlemmar

Till medlem antas juridisk eller fysisk person. Juridisk person skall företrädas av namngivna fysiska personer. Juridisk person skall skriftligen till styrelsen meddela personförändringar. Ändringen skall bekräftas av styrelsen.

§4 – Medlemsantal

Föreningens medlemsantal får ej överstiga 100 medlemmar.

§5 – Medlemsavgift

Medlem erlägger årligen en medlemsavgift.
Medlemsavgiftens storlek beslutas årligen vid årsmöte. Därutöver erlägger medlem service- och konferensavgift, som årligen fastställs av styrelsen. Avgiften skall vara erlagd inom 30 dagar efter fakturadatum till föreningens bankgirokonto.

§6 – Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande och en – sju ledamöter. Styrelsen väljs vid årsmöte för ett år i taget.

§7 – Beslutande

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordförande har vid lika röstetal utslagsröst. Protokoll skall föras vid styrelsemöte och justeras av ordförande.

§8 – Firmatecknare

Firmatecknare är styrelsen i förening eller de som styrelsen särskilt förordnar.

§9 – Styrelsens företrädande

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden i enlighet med dessa stadgar. Styrelsemedlem, som är medlem i idrottsförening, får ej delta i beslut rörande egen idrottsförening.

§10 – Placeringsföreskrifter

Styrelsen upprättar placeringsföreskrifter i särskild ordning, dock får utlåning av likvida medel ej ske till förening.

§11 – Utdelningar

Erhållen nettoavkastning på kapital (efter avdrag för beräknad skatte-kostnad) kan utdelas årligen till 100%. Annan utdelning skall ske i enlighet med ändamål uppställt i 2 § och föreslås av styrelsen och fastställas av årsmöte.

§12 – Ansökningar

Ansökan om ekonomiskt stöd skall göras skriftligen hos föreningen. På uppmaning av styrelsen skall ansökande förening lämna erforderliga upplysningar till stöd för styrelsens beslut.

§13 – Bidragsberättigande

Bidragsberättigade är den eller de föreningar som uppfyller av TOPP 100 uppställda syften eller inom rimlig tidsperiod har förutsättningar att nå dessa syften.

§14 – Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall motsvara kalenderår.

§15 – Förvaltning

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granska av en på årsmötet utsedd revisor.

§16 – Årsmöte dagordning

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma
–  upprättande av röstlängd
–  val av ordförande och sekreterare för mötet jämte två justeringsmän
–  årsmötets behöriga utlysande
–  årsredovisning och verksamhetsberättelse
–  revisorns berättelse
–  fastställande av balans- och resultaträkning
–  ansvarsfrihet
–  fastställande av styrelsens förslag till utdelning
–  medlemsavgiftens fastställande
–  val av ordförande och styrelseledamöter
–  val av revisor och suppleant
–  behandling av motioner och styrelseförslag.

17 §17 – Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen senast utgången av maj månad. Kallelse skall ske skriftligen till föreningsmedlem 1 månad före ordinarie årsmöte. Ärenden som skall behandlas vid årsmötet skall anges i kallelsen. Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§18 – Stadgar

Ändring av dessa stadgar kräver två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§19 – Uteslutning

Medlem kan uteslutas av föreningen genom beslut vid årsmötet eller vid kvalificerad majoritet av styrelsen p g a utebliven betalning eller avvikande agerande gentemot föreningens syften och ändamål.

§20 – Upplösning

Vid upplösning av föreningen skall innestående medel fördelas i enlighet med årsmötets beslut.

Ovanstående stadgar antagna på ordinarie årsmöte 19 maj 2008 och på extra årsmöte 23 juni 2008.

Aktuellt just nu

ÅRETS VÄRDIGA VINNARE

- Årets junior: Lucas Humling, LASS - Årets parasportidrottare: Maria Bjurström. Linköpings HF - Årets ledare: Lars Karlborg, Linghems SK - Årets idrottsman: Gustav Forsling,…

Läs mer
Kommande event

Topp 100-Golfen September 2024