Stadgar

§1 – Namn

Föreningens namn är TOPP 100 och skall ha sitt säte i Linköping.

§2 – Ändåmål

Föreningen har till ändamål
–  att stödja idrotten i Linköpings kommun så att den uppnår eller bibehåller elitstatus
–  att stödet sker via ekonomiska punktinsatser eller på annat sätt.

§3 – Medlemmar

Till medlem antas juridisk eller fysisk person. Juridisk person skall företrädas av namngivna fysiska personer. Juridisk person skall skriftligen till styrelsen meddela personförändringar. Ändringen skall bekräftas av styrelsen.

§4 – Medlemsantal

Föreningens medlemsantal får ej överstiga 100 medlemmar.

§5 – Medlemsavgift

Medlem erlägger årligen en medlemsavgift.
Medlemsavgiftens storlek beslutas årligen vid årsmöte. Därutöver erlägger medlem service- och konferensavgift, som årligen fastställs av styrelsen. Avgiften skall vara erlagd inom 30 dagar efter fakturadatum till föreningens bankgirokonto.

§6 – Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande och en – sju ledamöter. Styrelsen väljs vid årsmöte för ett år i taget.

§7 – Beslutande

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordförande har vid lika röstetal utslagsröst. Protokoll skall föras vid styrelsemöte och justeras av ordförande.

§8 – Firmatecknare

Firmatecknare är styrelsen i förening eller de som styrelsen särskilt förordnar.

§9 – Styrelsens företrädande

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden i enlighet med dessa stadgar. Styrelsemedlem, som är medlem i idrottsförening, får ej delta i beslut rörande egen idrottsförening.

§10 – Placeringsföreskrifter

Styrelsen upprättar placeringsföreskrifter i särskild ordning, dock får utlåning av likvida medel ej ske till förening.

§11 – Utdelningar

Erhållen nettoavkastning på kapital (efter avdrag för beräknad skatte-kostnad) kan utdelas årligen till 100%. Annan utdelning skall ske i enlighet med ändamål uppställt i 2 § och föreslås av styrelsen och fastställas av årsmöte.

§12 – Ansökningar

Ansökan om ekonomiskt stöd skall göras skriftligen hos föreningen. På uppmaning av styrelsen skall ansökande förening lämna erforderliga upplysningar till stöd för styrelsens beslut.

§13 – Bidragsberättigande

Bidragsberättigade är den eller de föreningar som uppfyller av TOPP 100 uppställda syften eller inom rimlig tidsperiod har förutsättningar att nå dessa syften.

§14 – Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall motsvara kalenderår.

§15 – Förvaltning

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granska av en på årsmötet utsedd revisor.

§16 – Årsmöte dagordning

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma
–  upprättande av röstlängd
–  val av ordförande och sekreterare för mötet jämte två justeringsmän
–  årsmötets behöriga utlysande
–  årsredovisning och verksamhetsberättelse
–  revisorns berättelse
–  fastställande av balans- och resultaträkning
–  ansvarsfrihet
–  fastställande av styrelsens förslag till utdelning
–  medlemsavgiftens fastställande
–  val av ordförande och styrelseledamöter
–  val av revisor och suppleant
–  behandling av motioner och styrelseförslag.

17 §17 – Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen senast utgången av maj månad. Kallelse skall ske skriftligen till föreningsmedlem 1 månad före ordinarie årsmöte. Ärenden som skall behandlas vid årsmötet skall anges i kallelsen. Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§18 – Stadgar

Ändring av dessa stadgar kräver två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§19 – Uteslutning

Medlem kan uteslutas av föreningen genom beslut vid årsmötet eller vid kvalificerad majoritet av styrelsen p g a utebliven betalning eller avvikande agerande gentemot föreningens syften och ändamål.

§20 – Upplösning

Vid upplösning av föreningen skall innestående medel fördelas i enlighet med årsmötets beslut.

Ovanstående stadgar antagna på ordinarie årsmöte 19 maj 2008 och på extra årsmöte 23 juni 2008.

Aktuellt just nu

Årets värdiga vinnare

Vid Topp 100:s Idrottsgala fick följande värdiga vinnare ta emot pris för idrottsåret 2021. Årets junior: Meja Örtengren, Golf Årets parasportidrottare: Maria Bjurström, Boccia Årets…

Läs mer
Kommande event

Topp 100 Idrottsgala 2023

Nu siktar vi mot Topp 100 Idrottsgala 27 januari 2023. Det blir extra festligt firande då Topp 100 Idrottsgala firar 20 år. Anmälan medlemsföretag Anmälan…